Podstrona: Laboratorium / Wizytówka pracownika PRz

Laboratorium

Regulamin laboratorium AERODYNAMIKA 1

19-10-2020 r.
, red. Marek Szumski

REGULAMIN

zajęć laboratoryjnych w Laboratorium Aerodynamiki
Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
Politechniki Rzeszowskiej

I. Zasady odbywania ćwiczeń:

Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Ćwiczenia są wykonywane w zespołach laboratoryjnych, których skład wyznacza prowadzący zajęcia.

Do każdych z ćwiczeń student musi być przygotowany, z zakresu materiału, ustalonego przez prowadzącego zajęcia.

Właściwe przygotowanie do zajęć oraz oddanie sprawozdania z poprzedniego laboratorium jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia.

Sprawdzanie przygotowania odbywa się na wskazanych ćwiczeniach w formie pisemnej.

Na każdych zajęciach możliwe jest sprawdzenie przygotowania w formie ustnej.

Z każdego ćwiczenia student opracowuje sprawozdanie na podstawie wypełnionego
w czasie ćwiczeń protokołu (obowiązujące wzory dokumentów ustala prowadzący zajęcia).

Wychodzenie poza teren laboratorium w czasie zajęć jest możliwe tylko po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

II. Warunki zaliczenia laboratorium.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów.

Warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia jest:

obecność na zajęciach,

zaliczenie sprawozdania wg ustalonego wzoru.

III. Zasady odrabiania zaległych ćwiczeń.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub niedopuszczenia do wykonywania ćwiczenia, student może wykonać ćwiczenie w innym terminie, uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

IV. Przepisy ogólne.

Student jest zobowiązany do przestrzegania w czasie trwania zajęć przepisów BHP.

Student jest zobowiązany do zachowaniu wzorowego porządku na swoim stanowisku.

Student jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania prowadzącemu zajęcia każdej nieprawidłowości podczas wykonywania ćwiczenia.

Student jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub zaginięcie wyposażenia stanowiska.

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach możliwe jest na warunkach określonych w obowiązującym Regulaminie Studiów.

Zagadnienia teoretyczne

19-10-2020 r.
, red. Marek Szumski

Zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych

I. Opływ walca kołowego
 1. Linia ekwipotencjalna, linia prądu, punkt spiętrzenia.
 2. Obraz linii prądu i linii stałego potencjału dla opływu potencjalnego walca.
 3. Narysować rozkład ciśnień i prędkości przy bezcyrkulacyjnym i cyrkulacyjnym opływie walca dla płynu idealnego i rzeczywistego.
 4. Wpływ cyrkulacji na obraz linii prądu.
 5. Wzór Żukowskiego na powstawanie siły nośnej.
 6. Paradoks d'Alemberta.
 7. Efekt Magnusa.
 8. Oderwanie laminarnej warstwy przyściennej na walcu (opis, rysunek).
 9. Oderwanie turbulentnej warstwy przyściennej na walcu (opis, rysunek).
 10. Wymienić sposoby zmiany wartość współczynnika siły oporu dla walca.
 11. Siła oporu i współczynnik oporu (wzory, opis).
 12. Współczynnik ciśnienia (wzór).
 13. Cień aerodynamiczny i ścieżka wirowa Karmana.
 14. Opływ podkrytyczny i nadkrytyczny walca.

II. Profil aerodynamiczny

 1. Co to jest profil aerodynamiczny?
 2. Jakie podstawowe wymagania ma spełniać profil aerodynamiczny?
 3. Geometria profilu aerodynamicznego – elementy charakterystyczne, opis liczbowy.
 4. Definicje: cięciwa, szkieletowa, grubość profilu, strzałka profilu, środek parcia, środek aerodynamiczny, doskonałość aerodynamiczna, biegunowa.
 5. Klasyfikacja profili.
 6. Profil klasyczny(geometria, cechy charakterystyczne).
 7. Profil laminarny(geometria, cechy charakterystyczne).
 8. Rodzina 4-cyfrowych profili NACA – kod oznaczeń.
 9. Aerodynamiczny układ współrzędnych.
 10. Kąt natarcia.
 11. Siła nośna, siła oporu i moment aerodynamiczny.
 12. Mechanizm powstawania siły nośnej.
 13. Mechanizm powstawania oporu: tarcia, kształtu, szczelinowego.
 14. Zależności współczynnika siły nośnej i siły oporu od kąta natarcia dla profili aerodynamicznych.
 15. Biegunowa profilu aerodynamicznego.
 16. Warstwa przyściennej na profilu.
 17. Rozkład ciśnień dla profilu dla rożnych kątów natarcia.

III. Urządzenia aerodynamiczne

 1. Zwichrzenie geometryczne i aerodynamiczne (opis, rysunek, charakterystyki aerodynamiczne).
 2. Wymienić podstawowe elementy mechanizacji płata.
 3. Mechanizacja płata, podział wg grup działania
 4. Omówić działanie (opis, charakterystyki aerodynamiczne): klap lądowania, klap przednich, slotów
 5. Sterowanie warstwą przyścienną (opis, charakterystyki aerodynamiczne)
 6. Zbieżność skrzydła, wydłużenie skrzydła
 7. Obrysy skrzydeł(rys, zastosowanie)
 8. Umiejscowienie skrzydeł względem osi kadłuba

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję